Hur brandsäker är din arbetsplats?

Det är företaget eller organisationens ansvar att utbilda, kontrollera, planera samt göra uppföljningar om huruvida brandskyddet fungerar. Beroende på vilken arbetsplats du arbetar på ser också brandsäkerheten olika ut. Något som är en självklarhet på samtliga arbetsplatser är att det finns utrustning så som brandsläckare. Men det förutsätter också att samtliga medarbetare har den utbildning som krävs för att de ska veta hur utrustningen ska användas på korrekt sätt. Beroende på hur stort eller litet företaget är kan det vara nödvändigt att planera hur man ska gå till väga för att utrymma lokalerna om en brand skulle uppstå. Det kan också vara lönsamt att genomgå övningar på arbetsplatsen för att alla anställda ska veta hur de ska agera vid en brand.

Ordning och reda

En stökig arbetsplats kan faktiskt innebära större brandrisk. Att organisera och hålla det rent runtom kring sig ökar inte bara trivseln i den allmänna arbetsmiljön utan det är också fördelaktigt för att öka brandsäkerheten. Det kan exempelvis innebära att göra sig av med brännbart material så som papper, kartong och annat. Om arbetsplatsen hanterar brandfarliga ämnen av olika slag ska dessa gaser och vätskor förvaras på en säker plats, och inte i närheten av det brännbara materialet.

Planering och krishantering

En bra utgångspunkt att kolla efter när det gäller brandsäkerheten på din arbetsplats, är att titta på hur evakueringsplaneringen ser ut. Den ska alla medarbetare ha kännedom om och veta hur den fungerar ifall en brand skulle bryta ut. Skulle din arbetsplats mot förmodan inte ha en evakueringsplan kan arbetsgivaren anordna en certifierad brandsäkerhetsutbildning. En annan viktig del är dessutom att arbetsgivaren informerar om krishantering och hur du och dina kollegor ska agera vid en brand.

Utrusning och brandsäkerhet

För att optimera brandsäkerheten krävs åtgärder och brandskyddsutrustning i form av exempelvis brandsläckare, brandcertifierade väggar, brandlarm med mera. Det är något som ska finnas på samtliga arbetsplatser oavsett vilken form av verksamhet det är. Det kan vara bra att utrusta lokalerna med så väl brandfilt, brandslang och annan brandskyddsutrustning för att minimera skador och förstörelse om en brand skulle bryta ut. Det finns lagar och regler som gäller för brandsäkerhet. Det kan exempelvis handla om brandskyltar och andra skyltar som ska finnas synliga. När det gäller arbetsplatser är brandskyltar en mycket viktig faktor, de markerar tydligt var du eller någon annan på din arbetsplats kan finna brandsläckare, nödutgångar, branddörrar och annat.

Det finns alltså några punkter som du kan utgå ifrån när du ska kolla brandsäkerheten på just din arbetsplats. Om du inte har kännedom om verksamhetens arbete när det kommer till brandskydd och säkerhet kan du föreslå till din arbetsgivare att du och dina medarbetare bör genomföra en brandsäkerhetsutbildning. Det finns utbildningar på olika nivåer, så väl grundläggande som mer avancerade. Längden kan varieras och anpassas utifrån målgrupp!